Prelucrarea datelor personale

Administratorul site-ului va lua toate măsurile rezonabile ca toate informațiile cu caracter personal furnizate să fie colectate și procesate fără a fi făcute cunoscute unor terți, asigurându-se păstrarea în siguranță și confidențialitatea acestora, în conformitate cu Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 (modificată prin Legea nr. 102/2005, Legea nr. 278/2007, Legea nr. 141/2010, precum și cu toate modificările ulterioare) din Romania privind protecţia persoanelor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Administratorul site-ului are obligația de a administra datele dumneavoastră doar în scopurile specificate. Scopul colectării datelor este de reclamă, marketing și publicitate. Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare cont declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a Editura Cartea Românească, înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub numarul 30064.

ChatApasa aici pentru chat !+